Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: SOLUTION SERVICES IN TAX AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος: SOSINTAX Ι.Κ.Ε.
Ιστοσελίδα: https://sosintax.gr
Α.Φ.Μ.: 800538601
Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
Αριθμός Μητρώου Ε.Ε.Α : 342150
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 128331903000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31/12/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ………10.000,00 Ευρώ


Επικοινωνήστε μαζί μας